E:\Drive E-ASUS\Lumiere\Picture\pvc POWDER.jfif

به گزارش ویکی پلاست براساس اخرین صورتجلسه کمیته تخصصی پتروشیمی ( جلسه 83)، کمیته تخصصی پتروشیمی مصوب کرد سهمیه بندی PVC با تفکیک سهمیه خرید به صورت PVC-S شامل گرید های (60,65,70,57) و PVC-E انجام شود.

همچنین مقررشده است که در صورت عدم ایفای تعهد حمل محصولات پتروشیمی توسط خریداران در مهلت مجاز تحویل، اگر خریدار بعد از ده روز کاری اقدام به حمل نکنند، روزانه یک درصد برای محصولات شیمیایی و 25 درصد برای محصولات پلیمری مشمول پرداخت هزینه به عرضه کننده گردد.

E:\Drive E-ASUS\Lumiere\Picture\pvc POWDER.jfif

وبسایت لومیر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!